Разбор полётов после финала Алексея Киянкина.

@teploukhov_vasiliy
@a_kiyankin_067

🎥 @v_abdusalamov